Вестерн (416)

covers Обложки
list Список
list Аннотация
416 книг
Показать по:
20
Jātnieks bez galvas

Jātnieks bez galvas

Jātnieks bez galvas

TOMASS MAINS RĪDS

Jātnieks bez galvas

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RIGA 1971

Reizēm gadās, ka cilvēks izlasa grāmatu, atmiņa saglabā sa­vos apcirkņos pa satura drumslai, bet autora vārds pēc kāda laika, izrādās, pagaisis. Ar .romāna «Jātnieks bez galvas» autoru tas diezin vai var notikt. Katrs, kas draugos ar daiļliteratūru, iz­dzirdējis šo nosaukumu, katrā ziņā atcerēsies izcilā amerikāņu prozista vārdu.

Tomass Mains Rīds ir pelnījis, ka viņu atceras. Latviešu va­lodā jau agrāk izdots viņa romāns «Oceola — seminolu virsai­tis». Taču tas nav viņa vienīgais darbs, kas saista uzmanību. Augstākā virsotne Maina Rīda daiļradē ir romāns «Jātnieks bez galvas».

Šis romāns vispirms simpātisks ar stingro vēsturisko pamatu, uz kura tas būvēts: pagājušā gadsimta 50. gadu Teksasa, kas zau­dējusi neatkarību un spiesta vilkt ASV jūgu. Ne mazāku mag­nētisko spēku slēpj sižets, kuru autors prot vērpt grodu ar ap­skaužamu prasmi, spilgti kolorētie tēli un atturīgie, bet iedar­bīgie dabas zīmējumi.

Inesis Grants

Romānā viscaur jūtama ievingrināta meistara roka un humā­nista nostāja pret labo un ļauno. Labajam jāuzvar — tādu de­vīzi sludina Mains Rīds, un tas ir vēl viens moments, kas ieprie­cina lasītāju, vienalga, vai tas pieder pie vecākās vai jaunākās paaudzes, vai stāv uz robežas starp abām.

Mainam RīdAm raksturīgajiem iestarpinātajiem mednieku stāstiem. Samākslotas izskatās romāna «laimīgās» beigas: nabaga mustangu mednieks negaidot kūst par bagātu baronetu, un līdz ar to ir iespējamas viņa laulības ar Poindekstera meitu. Nav attīstīta Džeraldā iemīlējušās jaunās meksikānietes sižeta līnija.

Par spīti šiem trūkumiem, «Jātnieks bez galvas» ir laba grāmata. Tajā no» sodīti buržuāziskās Amerikas necilvēciskie tikumi, to caurauž ticība godīgo un drosmīgo cilvēku spēkiem. Viens no viņiem — Zebs Stamps —r atklāj Kolhauna noziegumu, glābj un attaisno nevainīgi notiesāto Džeraldu.

Sajā romānā izpaužas Mainam Rīdām piemītošā taisnības mīlestība, kritiskā attieksme pret kapitālisma vilku likumiem, simpātijas pret cilvēkiem, kas cieš no tiem. Sīs jūtas sasilda Maina Rīda labākās grāmatas, arī romānu «Jātnieks bez galvas», kuru pamatoti uzskata par vienu no raksturīgākajiem Maina Rīda darbiem.

R. Samarins

No angļu valodas tulkojis Z. Mākslinieciski noformējis V. Ilustrējis N. Kočergins

Rolfs mūžamežos

Сетон-Томпсон Эрнест

Rolfs mūžamežos

Сетон-Томпсон Эрнест
Rolfs mūžamežos

Ernests Setons-Tompsons

Rolfs mūžamežos

No angļu valodas tulkojis Valdis Grēviņš

RIGA «SPRĪDĪTIS»

Redaktors Guntars Jēgeris

Mākslinieks Uldus Sosnovskis

© Janino Kursite, ievads, 1991 (C) Uldis Sosnovskis, mākslinieciskais noformē­jums, 1991

Van Kortlends saķēra dūci,- un sākās visneparastākā cīņa. Ļaunais, izveicīgais, lokanais radījums vēl arvien metās virsū advokātam, skrāpēja to nagiem un paguva ievainpt vairākās vietās.

Dž! dž! — nolaidāt dūcis un tomēr velti.. Caunas spēks un,trakums ar katru bridi pieauga . . .

Ernests Setons-Tompsons jeb Tompsons Setons, kā citkārt latviešu tulkojumos viņš dēvēts, ir kanādiešu rakstnieks, kas visu dzīvi ceļojis, rakstījis grāmatas par meža zvēru dzīvi, par indiāņu un balto ieceļotāju attiecībām Ziemeļamerikā. Viņš bijis arī labs zīmē­tājs — daudzām no grāmatām ir autora paša veidotas ilustrācijas. Setons-Tompsons bija arī dabaszinātnieks, kas lielu daļu sava laika veltīja zvēru, kukaiņu, putnu uzvedības pētīšanai un aprakstīšanai.

E. Setons-Tompsons ilgu laiku bija viens no visvai­rāk citās valodās tulkotajiem kanādiešu rakstniekiem. Viņa grāmatas bija iemīļotas un pieprasītas visā pa­saulē, arī Latvijā. Bet nu — šaubos, vai kāds no jauna­jiem latviešu lasītājiem zinās nosaukt kaut vienu šī rakstnieka grāmatu. Slava ir tāda mānīga un kaprīza lieta — te tā plūst pāri pār malām, te pazūd kā nebijusi, te negaidot atgriežas atpakaļ. Kaut kas līdzīgs noticis arī ar Ernestu Setonu-Tompsonu, kas divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Latvijā bija populārs, tulkots vēl arī piecdesmitajos un sešdesmito sākumā, bet pēc 1975. gada viņa vārds uz ilgāku laiku tika piemirsts.

Rakstnieks nodzīvoja garu mūžu —86 gadus (dz. 1860. g. 14. augustā, m. 1946. g. 23. oktobrī). Lai gan viņš tiek pieskaitīts kanādiešu rakstniekiem, tomēr dzimis un bērnību pavadījis Anglijā. Kad zēnam ir seši gadi, viņa vecāki pārceļas uz dzīvi Kanādā. Vēlāk tā vietā, lai mācītos Londonas Karaliskajā akadēmijā, viņš atbēg atpakaļ uz Kanādu un trīs gadus pavada, ceļodams pa Ziemeļamerikas mežiem. Te viņš vēro meža dzīvniekus, zīmē tos, apraksta savās dienasgrāma­tās. Mūža beigās Setonam-Tompsonam sakrājies ap 50 biezu dienasgrāmatu sējumu.

Pirmās grāmatas viņš saraksta jau pagājušā gad­simta beigās. «Zvēri, kurus es pazinu» (1898), «Pļavas tetera dzīve» (1883). Seko grāmatu virkne, kas padara Setonu-Tompsonu par pasaulslavenu rakstnieku. «Me­ža dzīvnieku dzīve» (astoņos sējumos, 1925-1927), «Va­jāto dzīve» (1901), «Meža grāmata» (1912) u. c. Savā garajā mūžā Setons-Tompsons sarakstījis pāri par 40 grāmatām. To galvenie varoņi — bērni, indiāņi, meža zvēri.

Latvijā Setonu-Tompsonu sāka izdot jau 20. gad­simta sākumā. «Jaunības rakstu» sērijā 1913. gadā iz­nāca viņa stāsts «Ragainis», sērijā «Mazais grāmat­nieks» stāsts «Džeks — Tallaka karalis», plānos papīra vākos — stāsts «Lidotājs. Kāda pasta baloža vēsture». Kanādiešu rakstnieka stāstu virkne iznāk A. Jesena izveidotajā sērijā «Grāmatas skolai un mājai» (Rīga, 1924—1930). Trīsdesmitajos gados tiek publicēti divu lielāku Setona-Tompsona darbu tulkojumi latviski — «Jaunā cilts» (1937) un «Rolfs mūža mežos» (1936), kurš tagad iznāk atkārtotā izdevumā.

Pēc otrā pasaules kara ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju rakstnieku grāmatas bērniem tika rūpīgi un aizdomīgi izsijātas caur «bagāto-nabago», «apspiesto- apspiedēju» un šķiru cīņas sietiem. Setona-Tompsona grāmatās tēlotie meža zvēri nav ne sociālistiski, ne kapitālistiski, cilvēki netiek mākslīgi dalīti darbaļaudīs un viņu «asinssūcējos» bagātniekos. Setonam-Tompso- nam vienkārši ir labi un ļauni cilvēki, ir godīgi un ir blēži, un ir dzīvnieki — katrs ar savu neatkārtojamu raksturu un uzvedību. Varbūt šī iemesla dēļ Setona- Tompsona vārds nemanot pazūd no mūsu grāmatu plauktiem. «Koijots» Annas Baugas tulkojumā iznāk 1959. gadā, pēc ilga starplaika 1975. g. «Divi mazi mežonēni. Stāsts par to, ko pieredzēja un iemācījās divi zēni, dzīvodami kā indiāņi».

Tie, kas nopirks «Rolfs mūžamežos» atkārtotu izde­vumu, nebūs savā izvēlē kļūdījušies. Mežonīgā, noslēpu­mainā Ziemeļamerikas daba, visdažādākie zvēri, mazā Rolfa un indiāņa Kuoneba raibie piedzīvojumi — ar visu to jūs sastapsieties, lasot šo grāmatu.

Ernests Setons-Tompsons — lai arī pēc ilga pārtrau­kuma — tomēr atgriežas pie latviešu lasītāja.

Janīna Kursīte

ZVĒRKĀVIS

Купер Джеймс Фенимор

ZVĒRKĀVIS

Купер Джеймс Фенимор
ZVĒRKĀVIS

Dž.F. KUPERS

ZVĒRKĀVIS

IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RIGA 1976

No angļu valodas tulkojis Jūlijs Aldermanis

Dzeju fragmentus atdzejojusi Vizma Belševica

Mākslinieks Arvīds Galeviuss

DZEJMSS FENIMORS KŪPERS UN VIŅA IlNDlAŅU EPOSS»

Džeimsu Fenimoru Ķūperu (1789—185J) pamatoti dēvē par amerikāņu literatūras lielo pionieri. Viņš pavēra ame­rikāņu literatūrai ceļu uz pasaules slavu, jo ir pirmais amerikāņu rakstnieks, kura darbus sāka tulkot visās pa­saules valodās. Ķūpers ir pirmais amerikāņu romānists, kurš ietekmē Eiropas romāna attīstību.

Sacītais galvenokārt attiecas uz Kūpera romānu virkni, uz tā saucamo «indiāņu eposu», kurā atspoguļojas Ziemeļ­amerikas indiāņu dzīve kolonizācijas periodā — apmēram no 1745. līdz 1805. gadam. «Indiāņu eposā» ietilpst 5 ro­māni: «Pionieri» (1823), «Pēdējais mohikānis» (1826), «Prērija» (1827), «Takuzinis» (1840) un «Zvērkāvis» (1841).

Tieši šie romāni nodibina rakstniekam pasaules slavu, un par viņu jūsmo kā izcili literatūras speciālisti, tā ari bezgalīgā pusaudžu armija līdzīga Griziņa «Vārnu ielas republikāņiem», kuri ar drebošām sirdīm lasa Kūpera in­diāņu stāstus uz malkas šķūņa jumta.

Pieci indiāņu romāni nebūt nav vienīgais, ko sarakstījis Ķūpers. Apmēra ziņā tā ir tikai Ķūpera daiļrades daļa, bet tieši š't daļa nosaka rakstnieka vietu pasaules litera­tūrā.

Džeimss Fenimors Kūpers dzimis 1789. gadā Kūpers- taunā, nelielā pilsētiņā, kas savu vārdu dabūjusi no rakst­nieka tēva — vietējā tiesneša un liela zemes īpašnieka. Rakstnieka dzimšanas gads iekrīt sešus gadus pēc ilgā kara (1776—1783) beigām, kas nodrošināja Amerikai pat­stāvību un neatkarību no Eiropas kontinenta. Atbrīvoša­nas karš vēl dzīvoja nostosto* un aculieciniekos visus

rakstnieka bērnības un jaunības gadus. Dabiski, ka šis periods rod izpausmi ari rakstnieka daiļradē.

Kolutnbs atklāja Ameriku 15. gadsimtā, bet tikai 17. gad­simtā tā kļūst par kolonizācijas objektu. Kad kolonizatori jau pietiekami nostiprinājušies, tie neatkarības karā sarauj saites ar Eiropas kontinentu un uzsāk patstāvīgas valsts dzīvi.

Kūpera laikā kolonizācijas process jau pabeigts. Zeme indiāņiem atņemta, un lielākā dala no tiem iznicināta. Brīvi dzīvojošas indiāņu ciltis Kūpers vairs nesastop un to dzīvi novērot nevar. Viņam iespējams sastapt tikai at­sevišķi klejojošus vieniniekus un indiāņiem ierādīto rajonu deputātus.

Par seno iezemiešu dzīvi rakstnieks uzzina vienīgi pēc nostāstiem un dažādu hroniku materiāliem.

Labi pazīdams savas zemes dzīvi, rakstnieks ar lielisku iejūtas spēju prot iedzīvoties vēsturiskos apstākļos un tos iļ notēlot. Veiksmīgi rīkoties ar tiešā pieredzē neapgūtu ma­teriālu rakstniekam palīdz bagātas,, iztēles spējas, plaša vispārējā dzīves pieredze un labas literārās zināšanas.

Jaunībā Ķūpers kalpo amerikāņu kara flotē (1806— 1811) un ir labi pazīstams ar jūrniekiem — atbrīvošanas kara dalībniekiem. No tiem viņš iegūst plašu nostāstu ma­teriālu, ko vēlāk izmanto vairākos savos literārajos darbos.

Atstājis dienestu flotē, Ķūpers sāk intensīvi pievērsties literāram darbam.

Sajā periodā top arī pirmais indiāņu cikla romāns — «Pionieri». Rakstniekam vēl nav padomā izvērst šajā te* matu lokā veselu romānu ciklu. Si ideja rodas vēlāk.

No 1826. līdz 1833. gadam Ķūpers uzturas Eiropā.

Eiropas periods palīdz Ķūperam saskatīt spilgtāk ari amerikāņu valdošo aprindu dzīvi — nežēlīgo ekspluatā­ciju, neaptveramo mantrausību un līdz nejēdzībai lieku­līgo puritānisko morāli.

Iedziļināšanās savas zemes vēsturē un romāna «Pio­nieri» panākumi mudina rakstnieku pievērsties aizsākta­jai tematikai. īsi pirms brauciena uz Eiropu rakstnieks publicē «Pēdējo mohikāni» un gadu vēlāk «Prēriju».

Vairākus gadus rakstnieku nodarbina citas intereses, un tikai gara sarūgtinājumu virkne to noskaņo par labu iemī­ļotajai un visā pasaulē pazīstamajai, iepriekšējos indiāņu romānos atveidotajai varoņu dzīvei'. īsā laikā Kūpers saraksta un publicē divus pēdējos sērijas romānus — «Takuzini» un «Zvērkāvi».

Dabiski, tāds rakstīšanas process izslēdz iespēju izvei­dot visai romānu virknei organiski vienotu sižetu, kas hronoloģiski attīstās no romāna uz romānu, kur varam iz­sekot varoņa dzīvesstāstam no sākuma līdz beigām. Tā, piemēram, romānā «Prērija» aprakstīta romānu virknes galvenā varoņa nāve, bet pēc 14 gadiem publicētajā pē­dējā sērijas romānā «Zvērkāvis» attēlota šl paša varoņa jaunība.

Tāpēc indiāņu romānu virknē ietilpstošie pieci romāni ir uzskatāmi kā pieci patstāvīgi, sižetiski nesaistīti ro­māni, kurus kopējā vienībā saista daži tēli un kolonizāci­jas process.

Romānu galvenais varonis ir amerikāņu pionieris un mednieks Natenjels Bampo. Romānos tas_ figurē vēl ar dažādiem citiem piedēvētiem vārdiem — Ādzeke, Zvērkā­vis, Takuzinis, Vanagacs, Garā Stobrene.

Bampo ir visu romānu saistošais ķēdes loceklis. Viņam ir ari draugi un līdzgaitnieki: indiānis Cingačguks (Lielā Čūska) un tā dēls Unkass — pēdējais no citkārt lielās mohikāņu cilts.

Sagrupējot romānus atbilstīgi galvenā varoņa Bampo biogrāfijas hronoloģiskajai secībai, iegūstam ne vien va­roņa dzīvesstāstu, bet mūsu acu priekšā arī atklājas Zie­meļamerikas kolonizācijas process — no cietzemes aus­trumu piekrastes, ko eiropieši okupēja jau 17. gadsimtā, arvien tālāk uz rietumiem, arvien dziļāk un dziļāk cietzemē.

«Zvērkāvi» sastopam jaunu mednieku Netiju Bampo pirmatnējos mūžamežos, kur vēlāk nodibinājās Ņujorkas štats — jaunās Amerikas centrs.

Turpmākajos romānos, sekojot Bampo gaitām, virzāmies arvien vairāk un vairāk uz rietumiem. Un, kad beidzot Bampo jau kļuvis vecs, viņa roka vairs nevar noturēt šau­teni un viņš no zvēru mednieka kļuvis par traperi — zvēru ķērāju ar cilpām un lamatām (romānā «Prērija»), mēs ar viņu esam nostaigājuši tālo ceļu līdz pašiem Klinšu kal­niem un neapdzīvotajām prērijām. Te Bampo arī mirst.

Kolonizācijas stāsts ir ari stāsts par kolonizatoru nežē­lību, par vietējo indiāņu cilšu izkaušanu, par mierīgas ze­mes pārvēršanu naida zemē.

Iepretim kolonizatoru necilvēcībai Ķūpers nostāda iedo­mātu pozitīvu varoni, rakstnieks viņā sakoncentrējis visas tās īpašības, kuru īstenībā nav iekarotājiem kolonizato­riem, bet kurām, pēc rakstnieka domām, vajadzētu būt vi­siem gaismas nesējiem nekulturālās, pirmatnējās zemēs.

Šāds iecerēts pozitīvais varonis ir Bampo.

Arī Bampo pārdzīvo traģisku likteni. Viņš ir vientulis, vienpatis. Viņam nav pa ceļam ar asiņainajiem iekarotā­jiem, un tāpēc viņš ir spiests atkāpties arvien tālāk un tālāk uz mazāk apdzīvotiem apgabaliem atkarībā no tā, cik strauji norit kolonizācijas uzbrukums. Unkass ir pēdē­jais no mohikāņu cilts, Bampo — pēdējais godīgais pio­nieris Amerikā.

Bampo ir pasaules rakstniecībā viens no visvairāk iemī­ļotajiem tēliem. Viņš ir vīrišķīgs, veikls, skarbs, godīgs, labsirdīgs, stiprs, bezbailīgs. Visa viņa dzīve ir nepār­traukta cīņa par eksistenci ar skarbo, grūti pakļaujamo dabu. Bet Bampo ir arī cīnītājs pret cilvēku ļaunumu un negodīgumu. Neskaitāmās situācijās mēs visā romānu virknē sastopam Bampo cīņā. Atkal un atkal viņš uzstā­jas kā apvainoto, nomākto un dzīvības briesmās nonākušo aizstāvis un glābējs, kā cīnītājs par taisnību un likumības ievērošanu.

Bet tieši tāpēc, ka viņš cīnās par patiesību, par godī­gumu, viņš nonāk sadursmē ar formālo likuma burtu, sa­dursmē ar kolonizatoru liekulību un iet bojā. Bezgalīgo medību taku izstaigājušais pionieris un izlūks vecumdie­nās nogalina briedi desmit dienas pirms oficiālā medību laika sākuma. Viņš ir pārkāpis kolonizatoru noteikto likumu, un viņu tiesā. Viņu nosoda ar cietumu, bet mužamežu taku klejotājs nepadodas netaisnībai, un viņš spiests bēgt. Viņam v'airs nav vietas tajā zemē, kur pirmais iemi­nis taku, viņam nav vairs vietas tajos mežos, kur gājis pirmās izlūka gaitas.

Kūpers Bampo tēlā idealizē pirmos Amerikas ieceļotā­jus, lai skaidrāk varētu izveidot pretstatījumu ar mantrau­sīgo kapitālistisko Ameriku.

Par Natenjela Bampo prototipu Ķūpers ņēmis vecu med­nieku Sipmenu, kas dzīvoja KūpēRa dzimtenē — Kūperstaunā.

Kūpers ir pirmais amerikāņu rakstnieks, kurš nomāktos vietējos iedzīvotājus indiāņus aprakstījis kā līdzvērtīgus baltajiem cilvēkiem. Vēl vairāk. Bampo draugi čingač- guks un Unkass daudzējādā ziņā ir līdzīgi Bampo. Morāli tie stāv pāri balto iekarotāju vairākumam. Pat Bampo un Unkasa ienaidnieks Magua notēlots ar īpatnēju goda iz­pratni, un, ja viņā ir arī daudz zemiska, tad tāpēc, ka baltie to pavedusi uz neceļiem: iemācījuši dzert «uguns ūdeni» — degvīnu.

Simpātijās indiāņiem izpaužas Kūpera humānisms.

Ziemeļamerikas kolonizācijā jau pašā sākumā izveido­jas pretišķības starp konkurentiem — angļiem uti fran­čiem. Gandrīz vienā laikā ar angjiem, kas nostiprinās Hudzonas upes ielejā, ierodas franči, kuri nostiprinās Svētā Labrenča upes ielejā. No šejienes sākas abu koloni­zatoru grupu tālākais ceļš. Sākas arī savstarpējas cīņas. Vieni cenšas otrus izdzīt no bagātākiem un nozīmīgākiem rajoniem. Tiek izbūvētas cietokšņu sistēmas cīņai ar vietē­jiem iedzīvotājiem un pretējās kolonizatoru grupas med­niekiem un tirgotājiem.

Abas puses centās iesaistīt savstarpējās cīņās indiāņu ciltis. Šo stāvokli Kūpers vairākkārt atspoguļo savos ro­mānos. Bet tieši te rakstnieks dažbrīd zaudē objektivitāti. Rezultātā rodas labi un slikti indiāņi. Tas jau tā varētu būt, jo cilvēki mēdz būt dažādi. Tikai Ķūperatn iznāk tā, ka mingi — indiāņi, kas saistījušies ar frančiem, ir ļauni, bet delavēri, kuriem draudzīgas attiecības ar angļiem, — labi.

Kaut arī Kūpera «indiāņu eposam» piemīt šādi trūkumi, tas ir izcils darbs pasaules literatūrā, dziļa humānisma ap­garots, uzrakstīts ar lielu talanta spēku un lasāms ar neatslābstošu interesi.

Kūpera darbi latviešu valodā parādās jau 19. gadsimta beigās un iekaro jaunatnē milzīgu popularitāti. Diemžēl visi Kūpera darbu izdevumi latviešu valodā līdz padomju laikam ir literāri mazvērtīgi. Tie būtībā ir pārstāstījumi no kropļotiem vācu saīsinājumiem. Tikai padomju laikā sāk izdot Kūpera romānus, kas tulkoti no pilnīgiem oriģinālizdevumiem.

Arvīds Grigulis